Close

The Way of Righteousness Audio – Fulfulde

1. “Allah Wolwi”

2. “Noy Allah Wa’i”

3. “Sayɗaanu e Malaa’ika’en”

4. “Noy Allah Tagri Duniyaaru”

5. “Ngam Ɗume Allah Tagi Neɗɗo?”

6. “Aadamu, Hawwa, e Aljanna”

7. “Noy Hakke Nastiri Duniyaaru”

8. “Ko Hakke Aadamu Jaanyi”

9. “Iinaare Hiilniinde (Kaayeefiire)”

10. “Kayinu e Habila – Laawol Sadaka”

11. “Kayinu Sali Tuubugo”

12. “Annabi Anuhu (Iidiriisu)”

13. “Annabi Nuuhu”

14. “Nuuhu e Ilam Tuufaane”

15. “Nuuhu e Alkawal Allah”

16. “Baabila”

17. “Daartuki”

18. “Ngam Ɗume Allah Ewni Ibrahiima?”

19. “Ibrahiima, Soobaajo Allah”

20. “Ibrahiima e Isma’iila”

21. “Ibrahiima: Halkere Sodoma e danyeeki Isiyaaku”

22. “Sadaka Ibrahiima”

23. “Isuwa e Yaakubu: Caalotooɗum e Duumotooɗum”

24. “Yaakubu warti Isra’iila”

25. “Bone Yusufu”

26. “Noy Allah ɓaŋtiri daraja Yusufu”

27. “Yusufu e deerɗum’en kawti”

28. “Laartuki deftere Laataanooji”

29. “Annabi Muusa”

30. “Muusa fotti bee Allah”

31. “Firawna: Moy woni Duumiiɗo?”

32. “Albalaaji”

33. “Ƴiƴam haa dammugal”

34. “Laawol nder weendu”

35. “Mannu nder ladde hornde”

36. “Yiite dow hooseere Sina”

37. “Umrooje sappo”

38. “Nafuda umrooje sappo”

39. “Gaggel kaŋŋeeri”

40. “Laymaaru Fottirde”

41. “Soynde nuɗɗinki Isra’iila’en”

42. “Mboodi njamndi mboɗeeri”

43. “Timmitinki Tawreeta”

44. “Yosuwa e lesdi Kanaana”

45. “Alkaali’en e Ruut”

46. “Samuyila, Sawulu, e Daawuda”

47. “Daawuda e Goliyat”

48. “Laamiiɗo Daawuda e ko Allah iinani ɗum”

49. “Daawuda e Bat-Seeba”

50. “Daawuda e Almasiihu”

51. “Jabuurawol ngongol kaandungol fahin”

52. “Annabi Suleymaanu”

53. “Annabi Eliya”

54. “Annabi Yonas (Yunuusa)”

55. “Annabi Esaaya”

56. “Annabi Yeremiya”

57. “Annabi Daniyel”

58. “Annabi Zakariau (Zekariya)”

59. “Habaru Annabi’en nder dammuɗum”

60. “Annabi Yahya (Yuhanna)”

61. “Iisa woni Almasiihu”

62. “Almasiihu danyaama”

63. “Ɓiɗɗo Ceniiɗo”

64. “Jawgel Allah”

65. “Kurgoowo mawɗo”

66. “Moodibbo”

67. “Sey danyooɗon kesum”

68. “Kisnoowo duniyaaru”

69. “Baawɗe Iisa”

70. “Baawɗe Iisa”

71. “Balndi ɗiɗi marɗi saman”

72. “Nyaamndu hokkandu ngeendam duumiiɗam”

73. “Cendiingu caka ummatooje sabiida Iisa Almasiihu”

74. “Annoora duniya”

75. “Jawmiraawo teddungal”

76. “Gaynaako Booɗɗo”

77. “Hinnuye Allah”

78. “Ummitineeki e ngeendam”

79. “Iisa Almasiihu nasti Urusaliima”

80. “Balndi caatuɗi e gooŋɗuɗi”

81. “Nyaamndu ragareeru”

82. “Naŋgeeki Iisa Almasiihu”

83. “Iisa Almasiihu hiitaama”

84. “Iisa Almasiihu waafaama dow leggal”

85. “Iisa Almasiihu Ummitake”

86. “Iisa Almasiihu eeŋgti haa asama”

87. “Garki Ruuhu Ceniiɗo”

88. “Iisa Almasiihu loroto”

89. “Habaruwol Belngol”

90. “Ƴamɗe neɗɗo e jaawaabu Allah Ceniiɗo (1)”

91. “Ƴamɗe yimɓe e jaawaabu Allah (2)”

92. “Ngeendam tokkuɗo Almasiihu”

93. “Laartuki 1 – Aadamu: Haala hakke”

94. “Laartuki 2 – Ibrahiima: Keɓɗo yerduye bee nuɗɗinki mum”

95. “Laartuki 3 – Annabi Muusa: Dooka Allah ceniika”

96. “Laartuki 4 – Iisa Almasiihu: Ɗum fuu ɗum timmidi”

97. “Yiite Jahannama”

98. “Aljanna”

99. “Ɗume numoton dow Iisa Almasiihu? (1)”

100. “Ɗume numoton dow Iisa Almasiihu? (2)”

Yàlla sàkk na àddina fal ci nit   (1:1)

Yàlla dugal na nit Àjjana jox ko ndigal   (2:4)

Yàlla dàq na nit Àjjana  (3:1)

Kayin rey na Abel   (4:1)

Askanu Kayin  (4:17)

Askanu Aadama ba ci Nóoyin Gen(5:1)