Close

The Way of Righteousness Audio – Hausa

Hanyar Adilci 1: ‘Allah ya yi magana!’

Hanyar Adalci 2: “Yaya Allah yake?”

Hanyar Adalci 3: Shaiɗan da Mala’iku

Hanyar Adalci 4: Yadda Allah ya yi Duniya

Hanyar Adalci 5: Dalilin da Allah Ya Halicci Mutum

Hanyar Adalci 6: Adamu da Hawa’u

Hanyar Adalci 7: Yadda Zunubi Ya Shigo Duniya

Hanyar Adalci 8: Sakamakon Zunubin Adamu

Hanyar Adalci 9: Alkawali Mai Ban Mamaki

Hanyar Adalci 10: Kayinu da Habila – Hanyar Hadaya

Hanyar Adalci 11: Kayinu Bai Tuba Ba

Hanyar Adalci 12: Annabi Anuhu

Hanyar Adalci 13: Hankurin Allah da Fushinsa – Labarin Nuhu

Hanyar Adalci 14: Nuhu da Ruwan Tsufana

Hanyar Adalci 15: Nuhu da Amincin Allah

Hanyar Adalci 16: Hasumiyar Babila

Hanyar Adalci 17: Yin bita “A cikin farko”

Hanyar Adalci 18: Dalilin Kiran Ibrahim

Hanyar Adalci 19: Ibrahim, Aminin Allah

Hanyar Adalci 20: Ibrahima da Isma’ilu

Hanyar Adalci 21: Hallakar Saduma da Haihuwar Ishaku

Hanyar Adalci 22: Hadayar Ibrahim

Hanyar Adalci 23: Isuwa da Yakubu

Hanyar Adalci 24: Yakubu ya zama Isra’ila

Hanyar Adalci 25: An Ƙasƙantar da Yusufu

Hanyar Adalci 26: An Girmama Yusufu

Hanyar Adalci 27: Ƙarshen Labarin Yusufu

Hanyar Adalci 28: Yin bita Littafi na Farko na Attaura

Hanyar Adalci 29: Annabi Musa

Hanyar Adalci 30: Musa ya sadu da Allah!

Hanyar Adalci 31: In Ji Fir’auna, Wanene Ubangiji?

Hanyar Adalci 32: Annoba Goma

Hanyar Adalci 33: Ɗan Ragon Ƙetarewa

Hanyar Adalci 34: Hanya a Tsakiyar Teku

Hanyar Adalci 35: Abinci cikin Hamada

Hanyar Adalci 36: Dutsen Sinai Mai Cin Wuta!

Hanyar Adalci 37: Dokoki Goma Masu Tsarki

Hanyar Adalci 38: Dalilin Ba da Dokoki

Hanyar Adalci 39: Dokoki Ketattu

Hanyar Adalci 40: Alfarwa ta Sujada

Hanyar Adalci 41: Rashin Bangaskiyar Isra’ilawa

Hanyar Adalci 42: Macijin Jan Ƙarfe

Hanyar Adalci 43: Jawabin Musa na Ƙarshe

Hanyar Adalci 44: Joshuwa da Ƙasar Kan’ana

Hanyar Adalci 45: Mahukunta da Rut

Hanyar Adalci 46: Sama’ila da Saul da Dawuda

Hanyar Adalci 47: Dawuda da Goliyat

Hanyar Adalci 48: Sarki Dawuda da Alkawarin Allah

Hanyar Adalci 49: Dawuda da Bat-Sheba

Hanyar Adalci 50: Annabi Dawuda da Almasihu

Hanyar Adalci 51: Ƙarin Koyarwar Zabura

Hanyar Adalci 52: Annabi Sulemanu

Hanyar Adalci 53: Annabi Iliya

Hanyar Adalci 54: Annabi Yunusa

Hanyar Adalci 55: Annabi Ishaya

Hanyar Adalci 56: Annabi Irmiya

Hanyar Adalci 57: Annabi Daniyel

Hanyar Adalci 58: Annabi Zakariya

Hanyar Adalci 59: Taƙaitawar Saƙon Annabawa

Hanyar Adalci 60: Annabi Yahaya

Hanyar Adalci 61: Sanar da haihuwar Yesu

Hanyar Adalci 62: Haihuwar Almasihu

Hanyar Adalci 63: Ɗa Mai Tsarki

Hanyar Adalci 64: Ɗan Ragon Allah

Hanyar Adalci 65: Babban Mai Magani

Hanyar Adalci 66: Babban Malami

Hanyar Adalci 67: Dole a Sāke Haife Ku!

Hanyar Adalci 68: Mai Ceton Duniya

Hanyar Adalci 69: Yesu ya Nuna Isa

Hanyar Adalci 70: Ikon Yesu

Hanyar Adalci 71: Muhimman Misalai Guda Biyu

Hanyar Adalci 72: Burodi Mai Ba Da Rai

Hanyar Adalci 73: Mutane sun yi Gardama a kan Yesu

Hanyar Adalci 74: Hasken Duniya

Hanyar Adalci 75: Ubangijin Ɗaukaka

Hanyar Adalci 76: Makiyayi Mai Kyau

Hanyar Adalci 77: Zuciyar Allah

Hanyar Adalci 78: Tashin Matattu da Rai

Hanyar Adalci 79: Yesu ya shiga Urushalima

Hanyar Adalci 80: Zantuttuka Masu Wuya na Gaskiya

Hanyar Adalci 81: Cin Jibin Ubangiji

Hanyar Adalci 82: An Kama Yesu

Hanyar Adalci 83: An Yanka ma Yesu Hukunci

Hanyar Adalci 84: An Hau da Yesu bisa Gicciye

Hanyar Adalci 85: Yesu ya Tashi daga Matattu

Hanyar Adalci 86: Yesu ya Hau Sama

Hanyar Adalci 87: Ruhu Mai Tsarki Ya Zo!

Hanyar Adalci 88: Yesu Zai Dawo!

Hanyar Adalci 89: Labari Mai Daɗi!

Hanyar Adalci 90: Tambayoyin Ɗan Adam; Amsoshin Allah. Sashi na 1

Hanyar Adalci 91: Tambayoyin Ɗan Adam; Amsoshin Allah. Sashi na 2

Hanyar Adalci 92: Yaya Rayuwar Almajiran Yesu Take?

Hanyar Adalci 93: Maimaici 1. Adamu da “Wahalar Zunubi”

Hanyar Adalci 94: Maimaici 2. Ibrahim: “Adalci ta wurin Bangaskiya”

Hanyar Adalci 95: Maimaici 3. Musa da “Doka Mai Tsarki ta Allah”

Hanyar Adalci 96: Maimaici 4. Yesu Almasihu: “An Gama!”

Hanyar Adalci 97: Gidan Wuta

Hanyar Adalci 98: Aljanna

Hanyar Adalci 99: Yaya ka Ɗauki Yesu? (Sashe na 1)

Hanyar Adalci 100: Yaya ka Ɗauki Yesu? (Sashe na 2)