Close

The Way of Righteousness Audio – Uyghur

1. Xuda Sözligenidi

2. Jimi Alemlerning Perwerdigari – Ulugh Xuda!

3. Sheytan We Perishtilerning Kélip Chiqishi

4. Jimi Alemlerning Yaritilishi

5. Xuda Alemni Neme Uchun Yaratti?

6. Adam Ata we Hawa Ana Érem Baghchisida

7. Gunahning Dunyada Peyda Bolushi

8. Adem Eleyhissalamning Gunahining Aqiwitti

9. Xudaning Ajayip Wedisi

10. Qabil we Habilning Xudagha Atighan Qurbanliqliri

11. Towa Qilmighan Qabil

12. Hanux Eleyhissalam

13. Nuh Eleyhissalam we Xudaning Ghezipi

14. Topan Balasi

15. Nuh Elayhissalam we Xudaning Wapadarliqi

16. Babil Munari

17. 1-Derstin 16-Dersqiche Tekrarlash

18. Xudaning Ibrahim Elayhissalamni Dewet Qilishi

19. Ibrahim Xelilulla

20. Ibrahim Eleyhissalam we Isma’il Elayhissalam

21. Sodomning Gumranlinishi we Ishaq Elayhissamning Dunyagha Kélishi

22. Ibrahim Eleyhissalamning Xudagha Atighan Qurbanliqi

23. Asaw we Yaqub Eleyhissalamning Dunyaghan Kélishi

24. Yaqub Eleyhissalamning Isra’il dep Atilishi

25. Yusup Eleyhissalamning Xarlinishi

26. Yusup Eleyhissalamning Kötürülüshi

27. Yusup Eleyhissalam we Aka-iniliri

28. Tewrattiki Süre Alemning Yaritilishining Tekrarlinishi

29. Musa Eleyhissalamning Dunyagha Kélishi

30. Xudaning Musa Eleyhissalamni Dewet Qilishi

31. Misir Padishahining Jahilliqi

32. Misirdiki Balayi’apetler

33. Qurbanliq Qilinghan Qoza

34. Xudaning Déngiz Otturisida Quruq Bir Yol Échishi

35. Xudaning Chöl-bayawanda Ozuq Teminlishi

36. Beni Isra’il Sinay Téghida

37. Xudaning On Emri

38. Muqeddes On Emrning Meqsiti

39. Beni Isra’ilning Xudaning Emrige Xilapliq Qilishi

40. Ibadet Chédiri

41. Beni Isra’ilning Asiyliqi

42. Misdin Yasalghan Yilan

43. Musa Elayhissalamning Wesiyiti

44. Yeshu we Kanan Zémini

45. Rutning Wapadarliqi we Jasariti

46. Samu’il Eleyhissalam, Sa’ul Padishah we Dawud Eleyhissalam

47. Dawud Eleyhissalamning Jaliyutning Kalisini Élishi

48. Dawud Eleyhissalam we Xudaning Wedisi

49. Dawud Eleyhissalam we Batshibah

50. Dawud Eleyhissalamning Qutquzghuchi Mesih Toghruluq Bisharetliri

51. Zebur Mezmurliri

52. Sulayman Eleyhissalam

53. Ilyas Eleyhissalam

54. Yunus Eleyhissalam

55. Yeshaya Eleyhissalam

56. Yeremiye Eleyhissalam

57. Daniyal Eleyhissalam

58. Zekeriya Eleyhissalam

59. Peyghemberler Kitablirining Xulasisi

60. Yehya Eleyhissalam

61. Perishtiler Yetküzgen Xush Xewer

62. Qutquzghuchi Mesihning Dunyagha Kélishi

63. Qutquzghuchi Mesih Zadi Kimning Oghli?

64. Xudaning Qozisi

65. Ulugh Tiwip

66. Ulugh Ustaz

67. Qaytidin Törilish

68. Gunahxor Dunyaning Nijatkari

69. Hezriti Eysa Mesihning Hoquqi

70. Hezriti Eysa Mesihning Kuch-qudriti

71. Ikki Chong Temsil

72. Menggülük Hayat Béridighan Nan

73. Hezriti Eysaning Wejidin Xelqning Bölinip Kétishi

74. Hezriti Eysa- Dunyaning Nuri

75. Hezriti Eysa- Xudaning Shan-sheripi

76. Köyümchan Padichi

77. Hezriti Eysa- Xudaning Qelbini Namayan Qilghuchi

78. Hezriti Eysa- Insanlarni Ölümdin Tirildurghuchi we Hayatliq Bergüchi

79. Hezriti Eysaning Yérusalém Sheherige Kirishi

80. Hezriti Eysaning Qulaqqa Yaqmighan Heqiqet Sözliri

81. Axirqi Kechlik Tamaq

82. Hezriti Eysaning Qolgha Élinishi

83. Hezriti Eysaning Ölümge Höküm Qilinishi

84. Hezriti Eysaning Chapras Yaghachqa Mixlinishi

85. Hezriti Eysaning Ölümdin Tirilishi

86. Hezriti Eysaning Asmangha Kötürülüshi

87. Xudaning Muqeddes Rohining Étiqadchilargha Chüshüshi

88. Hezriti Eysa Mesihning Qiyamette Qaytip Kélishi

89. Xush Xewer!

90. Insanning So’alliri Xudaning Jawabliri 1

91. Insanning So’alliri Xudaning Jawabliri 2

92. Mesihiyler Qandaq Yashash Kérek?

93. 1- Xulase- Ademataning Gunahining Aqiwiti

94. 2- Xulase- Ibrahim Eleyhissalamning Imani we Heqqaniyliqi

95. 3- Xulase- Musa Eleyhissalam we Xudaning Muqeddes Qanuni

96. 4- Xulase- Mesihning Hemme Ishni Tamamlandurushi

97. Dozax

98. Jennet

99. Hezriti Eysa Mesihni Kim Deysiz? 1

100. Hezriti Eysa Mesihni Kim Deysiz? 2