Close

The Way of Righteousness Audio – Pulaar

001 Alla haalii

002 Holi no Alla wayi

003 Seytaane e maleykaaji

004 Holi no Alla tagiri aduna o

005 Holi sabaabu Alla tagi neddo

006 Ngesa Eden e njobdi bakkaat

007 Holi no bakkaat naatiri e aduna

008 Ko bakkaat Aadama jibini

009 Fodoore welnde nde

010 Kayin e Abel–Laawol sadak

011 Kayin waajtaaki hoore mum

012 Hoolaare annabi Henok

013 Nuuhu Munal Alla e fitina mum

014 Annabi Nuuhu e ilam dufan dam

015 Annabi Nuuhu–Alla ko aadiyanke

016 Babel–Mawnikinaare neddo

017 Taro 1

018 Alla noddii annabi Ibraahiima

019 Annabi Ibraahiima goondinii Alla

020 Ibraahiima–Isma’iila

021 Firtaare Sodom e jibineede Isaaga

022 Ibraahiima–Juulde Taaske

023 Mbelemma aduna e barke laakara

024 Yaakuuba wontii Israa’iila

025 Yuusufa–Jiddo peewal gando oonaare

026 Yuusufa–Yeru Dadndoowo o

027 Yuusufa–Cakkitte daarol mum

028 Taro 2 e fuddoode deftere Fergo

029 Annabi Muusaa

030 Alla haaldii e annabi Muusaa

031 Holi gondo Joomiraado o

032 Musibbaaji di

033 Kewu dadndoore e nalngu fergo

034 Laawol e nder geej he

035 Nguura e nder jeereende he

036 Haayre Sinayi

037 Jamirooje Alla sappo de

038 Nafoore Jamirooje sappo de

039 Gayel kanne

040 Tilliisa kawral

041 Waasde goondinde Israa’iila’en

042 Ngooroondi jaka

043 Haala annabi Muusaa cakkitiika

044 Yosuwe e leydi Kanaan

045 Naawoobe be e Ruut

046 Samuwel Sawul e Daawuuda

047 Daawuuda e Goliyat

048 Daawuuda e laamu mum

049 Alla yaafiima Daawuuda

050 Daawuuda e Almasiihu o

051 Daawuuda e maayde Almasiihu o

052 Annabi Sileymaani

053 Annabi Eliyas

054 Annabi Yuunus

055 Annabi Esayi

056 Annabi Yeremi

057 Annabi Danel

058 Annabi Sakari

059 Kabaaru Aadi Kiiddo o

060 Annabi Yaayaa

061 Yeesu

062 Jibineede Yeesu

063 Sifaa Yeesu

064 Seedamfaagu Yaayaa

065 Yeesu cafroowo o

066 Yeesu baajotoodo mawdo o

067 Odon poti jibineede godngo

068 Ko Yeesu woni Dadndoowo

069 Baawde Yeesu

070 Semmbe Yeesu

071 Tinndi Yeesu

072 Nguura nguurndam ka

073 Diddal ngal fecciima

074 Annoore aduna

075 Jom annoore o

076 Gaynaako moyyo o

077 Mbaydi bernde Alla

078 Guurtugol e nguurndam

079 Yeesu naatii Yerusalem

080 Goonga muusdo

081 Hiraande sakkitere nde

082 Yeesu jaggaama

083 Yeesu libaama e naawoore

084 Yeesu fenaama

085 Yeesu wuurtii

086 Yeesu safaama

087 Ruuhu Ceniido o arii

088 Yeesu maa artu

089 Kabaaru moyyo o

090 Naamne neddo e jaabawuuji Alla 1

091 Naamne neddo e jaabawuuji Alla 2

092 Nguurndam almuudo Yeesu

093 Taro 1 Aadama–Bakkaat

094 Taro 2 Ibraahiima–Peewal e dow hoolaare

095 Taro 3 Muusaa–Sariya Alla Ceniido o

096 Taro 4 Yeesu Almasiihu–Fof timmii

097 Jeyngol

098 Aljanna

099 Holi miijo mon e Yeesu 1

100 Holi miijo mon e Yeesu 2