Close

The Way of Righteousness Audio – Pular Guinea

001-ALLA DAALI

002-ALLA KO MAWDHO

003-SEYTAANE E MALAA’IKAABHE

004-NO ADUNA ON TAGIRAA

005-ALLA TAGI NEDDHANKE

006-ADNI E NJODDI JUNUUBU

007-NO JUNUUBU NAATIRI

008-BATTANE JUNUUBU

009-FODAARI NHALDHINDI NDIN

010-QAAYIINA E HAABIILA I

011-QAAYIINA E HAABIILA II

012-HANUUKA

013-NUUHU I. MUNYAL E TIKKERE ALLA

014-NUUHU II. WAAMERE NDEN

015-NUUHU III. ALLA SELLA-FINDE

016-BAABIILA

017-NDARTANNDE# I

018-IBRAAHIIMA I. ABRAAMA

019-IBRAAHIIMA II. GOMDHINAL

020-IBRAAHIIMA III. ISMAA’IILA

021-IBRAAHIIMA IV. ISSAAQA

022-IBRAAHIIMA V. SADAKA

023-IBRAAHIIMA VI. DONKIN

024-YAAQUUBA WONTI ISRAA’IILA

025-YANKINANDE YUUSUFU

026-YUUSUFU LAAMI

027-YUUSUFU E KOTIRAABHE MAKKO

028-NDARTANNDE FUDDHOODE

029-JIBINEEDE A. MUUSA

030-ALLA WOODAADHO ON

031-JOOMIRAADHO ON KO HOMBHO

032-WOOFOONDE E HAYRE

033-JULDEERE YAWTANEEDE NDEN

034-LAAWOL KA BAHARU

035-NYAAMETEE IWDHO KA KAMMU

036-FELLO SINAAYI

037-YAMIROOJE DHEN SAPPO

038-REWIRDU NDUN

039-GAUN KANNHE KUN

040-SUUDU FOTTIRDU NDUN

041-ANGAL GOMDHINAL ISARAA’IILA

042-MBODDI SILA NDIN

043-TIMMOODE TAWREETA

044-YAASWAA E KANA’ANA

045-HIWOOBHE E RUUTA

046-SAMU’IILA E TALUUTU E DAAWUUDA

047-DAAWUUDA E GOLIAYAATU

048-NO DAAWUUDA LAAMORI

049-DAAWUUDA E BATSIIBA

050-DAAWUUDA E ALMASIIHU ON

051-DAAWUUDA E MAYDE ALMASIIHU ON

052-DARJA A.SULAYMAANA

053-TAARIIKA A. IILIYAA

054-TAARIIKA A.YUUNUSA

055-TAARIIKA A. ISAAYA

056-TAARIIKA A.YEREMIIYA

057-TAARIIKA A.DANU’IILA

058-TAARIIKA ZAKARIYA’U

059-FII A. MALAKII

060-FII ANNABI YAAYA

061-IISAA ALMASIIHU ON

062-JIBINEEDE IISAA

063-BIDDHO LAABHUDHO ON

064-BAALUN ALLA KUN

065-NYAWDOOWO ON

066-KARAMOKOOJO MAWDHO

067-BEE JIBINEDHON KESUN

068-ALMASIIHU,DANDOOWO ADUNA ON

069-HOOLAARE A. IISAA NDEN

070-BAWGAL ALLA NGAL

071-MISE DHIDHI HITTUDHE

072-NYAAMETE OKKOOWO NGURDAN

073-SENDODIRAL JAMAA ON SABU IISAA

074-NDAYGU ADUNA ON

075-JOOMIRAADHO DARJA ON

076-NGAYNAAKOOJO MOYYHO ON

077-KO WELATA ALLA KON

078-UMMUTAL E NGURDAN

079-NO A. IISAA NAATIRI YERUSALAM

080-KONGUDHI SATTUDHI

081-NAFAKKA SAKKITORO ON

082-NANGEEDE A. IISAA

083-NO A. IISAA NYAAWIRA

084-NO A. IISAA FEMPIRA

085-UMMUTAL A. IISAA NGAL

086-NO A. IISAA YHENTIRI

087-NO RUUHU LAABHUDHO ON CIPPORI

088-ARDU A. IISAA DHIMMURU

089-KIBAARU MOYYHO ON

090-LANNDE YIMBHE E JABAAJI ALLA I

091-LANNDE YIMBHE E JAABAAJI ALLA II

092-NGURDAN TALIBAAJO IISAA

093-NDARTANNDE I ADAMA E SATTEEDE JUNUUBU

094-NDARTANNDE II GOMDHINAL IBRAAHIIMA

095-NDARTANNDE III SARIYA ALLA LAABHUDHO ON

096-NDARTANNDE IV IISAA TIMMINII FOW

097-YIITE JAHANNAMA NGEN

098-ALJANNA ALLA ON

099-KO WI’UDHON A. IISAA 1

100-KO WI’UDHON A. IISAA 2