Close

The Way of Righteousness Audio – Wolof

001 Yalla wax na

002 Yalla!

003 Seytaane!

004 Addina si

005 Nit!

006 Toolu Ajjana

007 Bakkaar!

008 Li bakkaar jur

009 Dig gi!

010 Kayin ak Abel

011 Kayin

012 Enokk

013 Nooyin

014 Mbennu ndox ma

015 Kollereg Yalla

016 Babel!

017 Nafar

018 Yalla woo Ibrayima

019 Ngemam

020 Ismayil

021 Sodom Isaaxa

022 Tabaski!

023 Esaw ak Yanxooba

024 Israyil

025 Yuusufa-I

026 Yuusufa-II

027 Yuusufa-III

028 Nafar

029 Musaa!

030 Aji Sax ji!

031 Firawna!

032 Musiba yi

033 Besub Teggi ba

034 Geej gi

035 Mann

036 Sinay!

037 Fukki Ndigal yi

038 Solob Ndigal yi

039 Nag wa

040 Tant ba

041 Gemadi

042 Jaan

043 Mujug Tawreet

044 Yosuwe

045 Njiit ya ak Rutt

046 Dawuda

047 Golyatt

048 Dawuda buur bi

049 Batseba

050 Saboor 1 2

051 Saboor 22

052 Ndamu Suleymaan

053 Yonent Yalla Iliyas

054 Yonent Yalla Yunus

055 Yonent Yalla Esayi

056 Yonent Yalla Yeremi

057 Yonent Yalla Danel

058 Sakaria

059 Tenku Xebaaru Yonent Yalla yi

060 Yonent Yalla Yaxya

061 Almas bi Yeesu

062 Juddug Yeesu

063 Doom ju Sell ji

064 Seedees Yaxya

065 Fajkat

066 Jangalekat

067 Judduwaat!

068 Musalkat bi

069 San-san!

070 Dooley Yeesu

071 Naari leeb

072 Nam wi

073 Feewaloo

074 Leer gi

075 Boroom Ndam li

076 Samm bi

077 Xolu Yalla

078 Dund gi

079 Yerusalem

080 Wax yu dëgër

081 Reer bi

082 JÃ pp nanu Yeesu

083 Daan nanu Yeesu

084 Yeesu dee na cib bant

085 Yeesu dekki na!

086 Yeesu yeeg na

087 Xel mu Sell mi new na!

088 Yeesu dina dellusi!

089 Xebaar bu baax bi!

090 Doomu Yalla

091 Xel mu Sell mi

092 Dundug taalibe Yeesu

093 Aadama–Bakkaar!

094 Ibrayima–Ngem

095 Musaa–Yoonu sarax

096 Yeesu–Lepp mat na

097 Safara!

098 Ajjana!

099 Lu ngeen xalaat ci Almasi bi ¿

100 Lu ngeen xalaat ci Almasi bi ¿

101 Nowel

102 Deewu Yeesu

103 Paag

104 Mu ngiy dund

105 Tabaski

106 Dimbalikat bi

107 Dellusig Yeesu

108 Tukkitel Addina

109 Rammukat bi

110 Kereceen degg

111 Xabaar bu baax bi

112 Fu nit jem gannaaw dee

113 Wóolu Yà lla

114 Guney mbedd yi

115 Soxna yu bare

116 Ger

117 Alal

118 Ndogalu Yàlla

119 Sibbiru

120 Jamm

121 Ngistal

122 Rëy

123 Njaboot gi

124 Koor

125 Liggeey

126 Seytanne

127 Këru Naxekaay

128 Ndaw ni ak seen ceri sey

129 Yeneen Yalla

130 Xerem

131 Turu Yalla

132 Besu noflaay

133 Teralal waajur

134 Bul boom

135 Bul jaaloo

136 Bul sacc

137 Bul fen

138 Bul xemmeem

139 Tenkub Ndigal yi

140 Mbeggeel gu woor

141 Naari ker

142 Jemb bi

143 Naari doom

144 Fukki janq

145 Boroom tool bi

146 Waayu Samari

147 Xar mu reer ma

148 Doom ju reer ja

149 Mucc gi 01

150 Mucc gi 02