Close

Nyiramba / Ikinilamba, Ikiniramba, Ilamba, Ilinilamba, Iramba, Kinilamba, Kiniramba, Nilamba, Nilyamba, Niramba, Nyilamba, Nyiramba

Resources in Nyiramba a language from Tanzania:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *