Close

Zhuang, Nong

Zhuang, Nong – kauq Daez, kauq Noangz Daez, Kau Nong, Khau Nong, Noangx, Nong hua, Phu Nong, Phu Tei, Tei Nong, Yan-Guang Southern Zhuang, Zhuangyu Nanbu fanyan Yan-Guang tuyu, puj Daez, puj Noangz, puj Nuangz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *